Etický kódex

 akreditovaného terapeuta metódy Cesta

 

1.     Úvod: O metóde

Terapia Cesta podľa Brandon Bays je zameraná na uvoľnenie prirodzeného potenciálu klienta a uvoľnenie emocionálneho základu jeho ťažkostí. Cieľom je umožniť klientovi prevziať zodpovednosť za svoj život, uvedomiť si a prípadne zmeniť neužitočné návyky, formy správania, myslenia, preciťovania, ktoré mu v minulosti bránili privítať do svojho života spokojnosť, radosť, zdravé vzťahy, kariéru a ďalšie pozitíva, ktoré sú predmetom záujmu klienta.

Terapeut Cesty počas terapie vytvára otvorené podporujúce prostredie. Pomáha klientovi funkčnými nástrojmi, ktoré terapia obsahuje, dosiahnuť hore uvedené ciele.  Základný nástroj terapie je sprevádzať klienta počas prechodu potlačenými emocionálnymi vrstvami,  odhalenie starej bunkovej spomienky, počas ktorej k potlačeniu došlo, pochopenie, prijatie strachov a osvetlenie obranných stratégií, ktoré vznikli na zvládnutie priveľkého emocionálneho tlaku na klienta v minulosti.  Ich postupné uvedomenie, prijatie a uvoľnenie umožňuje klientovi oslobodzovať svoj prirodzený potenciál, uvoľniť stres, utrpenie  a obranné mechanizmy, ktoré mu v jeho sebarealizácii v živote bránili v minulosti.

2.     Ciele etického kódexu

Akreditovaní terapeuti metódy Cesta  (ďalej len ATMC) sa dohodli na tom, že sa budú riadiť etickým kódexom, ktorý vypracovali a schválili za účelom

a)     zabezpečenia vysokého štandardu poskytovaných terapií,

b)     ochrany záujmov klienta i terapeuta,

c)     podpory dobrého mena metódy a 

d)     zabezpečenia ďalšieho osobného a profesionálneho vzdelávania a rozvoja akreditovaných terapeutov.

Akreditovaní terapeuti Cesty nenesú zodpovednosť za profesionálnu a etickú úroveň práce osôb, ktoré nie sú akreditované, aj keby deklarovali, že pracujú touto metódou. Preto klientom odporúčame, aby sa obracali len na terapeutov, ktorí sú akreditovaní v tejto terap. metóde a uvedení na oficiálnych webových stránkach TheJourney.sk v sekcii "terapeuti".

ATMC sa dohodli na tom, že etický kódex budú upravovať a doplňovať podľa aktuálnych potrieb tak, aby čo najviac podporoval vyššie uvedené ciele.   

 

3.     Základné pojmy

a)     Terapeut metódy Cesta je

ten, kto absolvoval všetky semináre akreditovaného terapeutického programu, vedeného spoločnosťou The Journey International, Ltd., potom prešiel povinnou praxou, výsledkom ktorej je odovzdanie 48 prípadových štúdií a na základe ich zhodnotenia poverenou osobou od The Journey International, Ltd., dostal od spoločnosti The Journey certifikát terapeuta Cesty.

Terapeut Cesty, ktorý počas svojho výcviku dodržiaval Etický kódex STC a naďalej ho dodržiava, sa môže stať riadnym členom Spoločnosti Terapeutov Metódy Cesta.   

b)     Mentor

Je skúsený terapeut, menovaný The Journey International, Ltd., uvedený v oficiálnom zozname mentorov, ktorý  podporuje študentov akreditačného programu pri ich povinnej praxi a práci na prípadových štúdiách.

c)      Supervízor

Je skúsený terapeut, ktorého si za účelom podpory svojho odborného rastu (kapitola 8) volí terapeut. Cenu supervízie hradí terapeut z vlastných zdrojov (kapitola 9).

 

4.     Záväznosť etického kódexu ATMC

Akékoľvek vzdelanie,  i psychologické, či členstvo v iných spoločnostiach s vlastnými kódexami nikoho neoprávňuje vyhlasovať sa za terapeuta metódy Cesta a poberať za vedenie terapie Cesta poplatky, kým nemá terapeutickú akreditáciu od The Journey International, Ltd.

Dodržiavaním tohto etického kódexu vyjadrujem svoju serióznosť voči klientom i voči medzinárodnej organizácii The Journey International, Ltd.

5.     Vzťah ku klientovi

a)     Akreditovaní terapeuti metódy Cesta rešpektujú, že prax terapeuta tejto metódy vyžaduje zodpovednosť voči vlastnej osobe aj úlohám v terapii aj voči klientom, ktorí vstupujú s terapeutom do vzťahu klient – terapeut.

 

b)     Terapeut vytvára diskrétne prostredie a rešpektuje právo na súkromie klienta.

·       Terapeut Cesty, rovnako ako prípadný pomocný personál sú viazaní princípom mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v priebehu procesu. Účasť klienta na terapii Cesta je dôverná a teda sa bez jeho súhlasu nemôže zverejniť, ani náznakom zmieniť tretej osobe o obsahu terapie, ani samotný fakt, že klient sa terapie zúčastnil. Terapeut je povinný urobiť všetko pre to, aby pravidlo súkromia bolo dodržané.

·       Terapeut je povinný získať klientov súhlas vždy, keď plánuje poskytnúť jeho meno, spätnú väzbu z procesu alebo inú identifikačnú informáciu o klientovi. Odporúča sa, aby si terapeut vyžiadal súhlas klienta i v prípade, že hodlá zverejniť jeho prípad s dodržaním anonymity.

·       Ak do terapie vstupuje dieťa, terapeut urobí všetko pre to, aby sa dieťa počas terapie cítilo pohodlne a v bezpečí a so všetkými metódami, ktoré sa pri terapii budú využívať v rámci svojich možností súhlasilo.

·       Všetky písomné a elektronické poznámky a záznamy ukladá terapeut na bezpečnom mieste.

 

c)     Terapeut informuje klienta pravdivo a presne

·       Základným prejavom rešpektu voči klientovi je dobrovoľný, informovaný  súhlas klienta s terapiou, rovnako aj jasné informovanie klienta o cene. Pokiaľ do terapie vstupuje dieťa,  odporúča sa získať súhlas a spoluprácu aspoň jedného z rodičov.

·       Informácie podávané klientom od terapeuta musia byť pravdivé a terapeut sa zaväzuje neposkytovať  klientovi informácie, o ktorých pravdivosti si nie je istý.

·       Terapeut je povinný presne špecifikovať svoju kvalifikáciu, odbornosť a skúsenosti v terapii Cesta. Rovnako si neprivlastňuje žiadne tituly alebo kvalifikáciu  z výcvikov, alebo vzdelávania, ktoré začal, no (zatiaľ) nedokončil.

 

d)     Terapeut vytvára prijímajúce a bezpečné prostredie.

·       Podporuje klientovo rozhodnutie konať tak, ako to klient považuje pre seba za prospešné.

·       V prípade, že terapeut pri spätnej väzbe od klienta dospeje k záveru, že iný terapeut, alebo iný expert by bol pre klienta vhodnejší, podporuje klienta k zmene.

·       Terapeut rešpektuje hranice fyzického kontaktu s klientom.

·       Ak terapeut ponúka iné služby a tovar, robí to iba k prospechu klienta a s ohľadom na jeho slobodné rozhodnutie. Dôvera klienta k terapeutovi,  jeho pohodlie a pocit dobrovoľnosti sú prvoradé.

 

6.     Profesionálny prístup vo všeobecnosti

ATMC, ktorí vstupujú do terapeutického vzťahu v rámci Cesty

·       vystupujú na verejnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

·       rešpektujú rozličné prístupy a jedinečnosť svojich kolegov,  oceňujú ich snahu a nechávajú tak priestor klientovi vybrať si terapeuta podľa svojho slobodného rozhodnutia.

·       terapeut pozorne zvažuje odporúčania, ktoré dáva klientovi.

·       hoci majú dôveru vo svoju metódu a jej hojivé účinky, rešpektujú aj iné terapeutické metódy a terapeutov. Podľa potreby spolupracujú s inými odborníkmi v prospech klienta.

 

7.     Osobný a profesionálny rast Terapeuta metódy Cesta

V rámci Terapie Cesta sa metóda neustále  vyvíja, sú k dispozícií nové terapeutické nástroje a skúsenosti. Rovnako napreduje aj vedecký výskum v oblasti psychológie, neurológie a príbuzných oblastí. Tiež je v najvyššom záujme terapeuta a jeho klientov, aby samotný terapeut objavoval a prehlboval svoj vnútorný potenciál. Preto sa ATMC odporúča:

·       Najmenej raz mesačne absolvovať supervíziu/vlastný terapeutický proces.

·       Absolvovať  najmenej raz polročne supervízne stretnutie, v ktorom sa so svojím supervízorom poradí o otázkach svojej praxe.

·       Tréningy: Člen STC absolvuje na vlastné náklady za rok najmenej

·       1 seminár ročne usporiadaný spoločnosťou Cesta - The Journey ako tréner.

·       3 dni na interných tréningoch a workshopoch 

·       minimálne raz za 3 roky absolvuje jeden z pokročilých seminárov Cesty.

 

8.     Ďalšia starostlivosť o rozvoj terapeutov

·       ponuka možnosť rozvíjať sa na pravidelných spoločných stretnutiach

·       v rámci zdieľania skúseností a odborných zručností v oblasti terapie Cesta a

·       vedomosti a zručnosti získané štúdiom mimo prostredia Cesty.

 

·       Odporúčané: Terapeut ATMC ďalej rastie a zdokonaľuje sa účasťou na tréningoch, konferenciách a workshopoch a štúdiu mimo prostredia Cesty. Vystupuje tiež na podujatiach pre širokú verejnosť, na odborných fórach mimo prostredia Cesty, vystupuje a publikuje v médiách.

 

9.  Cena terapie a supervízie.

·       Cena terapie odzrkadľuje náklady na pracovný čas, priestory a vybavenie, ako i náklady na tréningy a následnú starostlivosť o klienta a osobný rast, ktoré terapeut pre svoju prácu absolvoval a absolvuje.

·       Cena supervízie sa odporúča vo výške obvyklej ceny terapeutického sedenia daného terapeuta.

 

Tento Etický kódex vznikol s prianím, aby jeho dodržiavanie bolo ľahké a príjemné a aby prinieslo prospech klientom,  terapeutom i všetkým, ktorých sa naša práca týka.

Etický kódex Akreditovaných terapeutov metódy Cesta bol prijatý na sneme v Bratislave dňa 20. 5. 2014 plným počtom hlasom zúčastnených členov a bol revidovaný – zjednodušený 29. 9. 2014.