ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex člena Spoločnosti terapeutov metódy Cesta

 

1.     Úvod: O metóde

Terapia Cesta podľa Brandon Bays je zameraná na uvoľnenie prirodzeného potenciálu klienta a uvoľnenie emocionálneho základu jeho ťažkostí. Cieľom je umožniť klientovi prevziať zodpovednosť za svoj život, uvedomiť si a prípadne zmeniť neužitočné návyky, formy správania, myslenia, preciťovania, ktoré mu v minulosti bránili privítať do svojho života spokojnosť, radosť, zdravé vzťahy , kariéru a ďalšie dobrá, ktoré sú predmetom záujmu klienta.

Terapeut Cesty počas terapie vytvára otvorené podporujúce prostredie. Pomáha klientovi funkčnými nástrojmi, ktoré terapia obsahuje, dosiahnuť hore uvedené ciele.  Základný nástroj terapie je sprevádzať klienta počas prechodu potlačenými emocionálnymi vrstvami,  odhalenie starej bunkovej spomienky, počas ktorej k potlačeniu došlo, pochopenie, prijatie strachov a osvetlenie obranných stratégií, ktoré vznikli na zvládnutie priveľkého emocionálneho tlaku na klienta v minulosti.  Ich postupné uvedomenie, prijatie a uvoľnenie umožňuje klientovi oslobodzovať svoj prirodzený potenciál, uvoľniť stres, utrpenie  a obranné mechanizmy, ktoré mu v jeho sebarealizácii v živote bránili v minulosti.

2.     Ciele etického kódexu

Členovia Spoločnosti terapeutov metódy Cesta  (ďalej len STC) sa dohodli na tom, že sa budú riadiť etickým kódexom, ktorý  vypracovali a schválili za účelom

a)     zabezpečenia vysokého štandardu poskytovaných terapií,

b)     ochrany záujmov klienta i terapeuta,

c)     podpory dobrého mena metódy a 

d)     zabezpečenia ďalšieho osobného a profesionálneho vzdelávania a rozvoja svojich členov.

Spoločnosť terapeutov Cesty nenesie zodpovednosť za profesionálnu a etickú úroveň práce osôb, ktoré nie sú jej členmi, aj keby deklarovali, že pracujú touto metódou. Preto klientom odporúčame, aby sa obracali na terapeutov, ktorí sú členmi STC.

Členovia STC sa dohodli na tom, že etický kódex budú upravovať a doplňovať podľa aktuálnych potrieb tak, aby čo najviac podporoval vyššie uvedené ciele.   

 

3.     Základné pojmy

 

a)     Absolvent základných seminárov - laik

Je absolvent základného semináru Journey Intensive, alebo ďalších seminárov (Hojnosť, Liečenie vedomou komunikácou, No Ego), nie však celého akreditovaného terapeutického programu. Má podľa The Journey International, Ltd. právo používať metódu Cesta na svojpomoc a bezplatnú laickú pomoc druhým.

b)     Účastníci terapeutického programu

Sú tí, ktorí práve prechádzajú jednotlivými seminármi povinného terapeutického programu  The Journey International, Ltd.

c)     Terapeut vo výcviku

Terapeut vo výcviku je absolvent všetkých seminárov akreditovaného terapeutického programu  The Journey International, Ltd., ktorý robí cvičné terapie a pracuje na prípadových štúdiách. Jeho povinnosťou je najneskôr do 1 roka od ukončenia tréningu odovzdať vypracované prípadové štúdie.

Terapeut vo výcviku, ktorý dodržiava Etický kódex STC, sa môže stať členom – čakateľom STC. Môže sa zúčastňovať vzdelávacích aktivít organizovaných a spolu-organizovaných STC, nemôže však prispievať k rokovaniam STC a hlasovať. 

d)     Terapeut metódy Cesta je

Ten, kto absolvoval všetky semináre akreditovaného terapeutického programu, vedeného spoločnosťou The Journey International, Ltd., potom prešiel povinnou praxou, výsledkom ktorej je odovzdanie 48 prípadových štúdií a na základe ich zhodnotenia poverenou osobou od The Journey International, Ltd., dostal od spoločnosti The Journey certifikát terapeuta Cesty.

Terapeut Cesty, ktorý počas svojho výcviku dodržiaval Etický kódex STC a naďalej ho dodržiava, sa môže stať riadnym členom Spoločnosti Terapeutov Metódy Cesta.   

e)     Mentor

Je skúsený terapeut, menovaný The Journey International, Ltd., uvedený v oficiálnom zozname mentorov, ktorý  podporuje študentov akreditačného programu pri ich povinnej praxi a práci na prípadových štúdiách.

f)      Supervízor

Je skúsený terapeut, člen STC, ktorého si za účelom podpory svojho odborného rastu (kapitola 8) volí terapeut. Cenu supervízie hradí terapeut z vlastných zdrojov (kapitola 9).

g)     Pokročilé semináre

Sú semináre určené výlučne pre absolventov celého terapeutického programu Cesty.

4.     Záväznosť etického kódexu STC

 

a)     Všetky body v tomto etickom kódexe sú záväzné pre všetkých členov  a členov-čakateľov STC, pri ich práci terapeutickej, mentorskej, supervízorskej, lektorskej i v bežnom živote. Člen STC a člen – čakateľ STC je povinný zabezpečiť, aby terapeuti Cesty, ktorí pre neho pracujú, dodržiavali Etický kódex STC. Zoznam terapeutov je možné nájsť na informačnej stránke www.brandonbays.sk

b)     Odporúčame, aby i Absolventi základných seminárov – laici i  Účastníci terapeutického programu  považovali tento kódex v záujme svojom i v záujme svojich klientov za záväzný.

Zvlášť apelujeme na študentov terapeutického výcviku: akékoľvek vzdelanie,  i psychologické, či členstvo v iných spoločnostiach s vlastnými kódexami vás neoprávňuje vyhlasovať sa za terapeutov metódy Cesta poberať za vedenie terapie Cesta poplatky, kým nemáte terapeutickú akreditáciu od The Journey International, Ltd.

Dodržiavaním tohto etického kódexu dosvedčíte svoju serióznosť voči klientom, STC i voči medzinárodnej organizácii The Journey International, Ltd a umožníte svoje neskoršie prijatie do STC a získanie výhod, z neho plynúcich.

 

5.     Sankcie

 

a)     Členovia kontrolnej komisie STC vytvoria a realizujú primerané postupy pre sťažnosti pri nedodržaní etických smerníc u svojich členov a členov – čakateľov.

b)     STC má záujem prijať medzi svojich členov tých terapeutov, ktorí už počas terapeutického programu dodržiavali etický kódex.

c)     STC bude odporúčať organizátorom seminárov Cesty aby neakceptovali prihlášky za účastníkov a trénerov tým osobám, ktoré porušujú tento etický kódex.

 

6.     Vzťah ku klientovi

a)     Všetci členovia Spoločnosti terapeutov metódy Cesta prijímajú, že prax terapeuta tejto metódy vyžaduje zodpovednosť voči vlastnej osobe aj úlohám v terapii aj voči klientom, ktorí vstupujú s terapeutom do  vzťahu klient – terapeut.

 

b)     Terapeut vytvára diskrétne prostredie a rešpektuje právo na súkromie klienta.

·       Terapeut Cesty, rovnako ako prípadný pomocný personál sú viazaní princípom mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v priebehu procesu. Účasť klienta na terapii Cesta je dôverná a teda sa bez jeho súhlasu nemôže zverejniť, ani náznakom zmieniť tretej osobe o obsahu terapie, ani samotný fakt, že klient sa terapie zúčastnil. Terapeut je povinný urobiť všetko pre to, aby pravidlo súkromia bolo dodržané.

·       Terapeut je povinný získať klientov súhlas vždy, keď plánuje poskytnúť jeho meno, spätnú väzbu z procesu alebo inú identifikačnú informáciu o klientovi. Odporúča sa, aby si terapeut vyžiadal súhlas klienta i v prípade, že hodlá zverejniť jeho prípad s dodržaním anonymity.

·       Ak do terapie vstupuje dieťa, terapeut urobí všetko pre to, aby sa dieťa počas terapie cítilo pohodlne a v bezpečí a so všetkými metódami, ktoré sa pri terapii budú využívať v rámci svojich možností súhlasilo.

·       Všetky písomné a elektronické poznámky a záznamy ukladá terapeut na bezpečnom mieste.

 

c)     Terapeut informuje klienta pravdivo a presne

·       Základným prejavom rešpektu voči klientovi je dobrovoľný, informovaný  súhlas klienta s terapiou, rovnako aj jasné informovanie klienta o cene. Pokiaľ do terapie vstupuje dieťa,  odporúča sa získať súhlas a spoluprácu aspoň jedného z rodičov.

·       Informácie podávané klientom od terapeuta musia byť pravdivé a terapeut sa zaväzuje neposkytovať  klientovi informácie, o ktorých pravdivosti si nie je istý.

·       Terapeut je povinný presne špecifikovať svoju kvalifikáciu, odbornosť a skúsenosti v terapii Cesta. Rovnako si neprivlastňuje žiadne tituly alebo kvalifikáciu  z výcvikov, alebo vzdelávania, ktoré začal, no (zatiaľ) nedokončil.

 

d)     Terapeut vytvára prijímajúce a bezpečné prostredie.

·       Podporuje klientovo rozhodnutie konať tak, ako to klient považuje pre seba za prospešné.

·       V prípade, že terapeut pri spätnej väzbe od klienta dospeje k záveru, že iný terapeut, alebo iný expert by bol pre klienta vhodnejší, podporuje klienta k zmene.

·       Terapeut rešpektuje hranice fyzického kontaktu s klientom.

·       Ak terapeut ponúka iné služby a tovar, robí to iba k prospechu klienta a s ohľadom na jeho slobodné rozhodnutie. Dôvera klienta k terapeutovi,  jeho pohodlie a pocit dobrovoľnosti sú prvoradé.

 

7.     Profesionálny prístup vo všeobecnosti

Členovia STC, členovia-čakatelia i ostatní, ktorí vstupujú do profesionálneho alebo laického terapeutického vzťahu v rámci Cesty

·       Vystupujú na verejnosti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby neohrozovali dobré meno terapie Cesta či STC. Nikdy sa o metóde, STC ani o jej členoch nevyjadrujú hanlivo, ani ironicky.

·       Prípadné nedorozumenia, rozdielnosť názorov a kritiku diskutujú otvorene a s dôverou v potenciál svojich kolegov na spoločných stretnutiach, alebo medzi štyrmi očami.

·       Neposkytujú žiadne verejné vyhlásenia, ktoré sú nepravdivé či zavádzajúce.

·       Rešpektujú rozličné prístupy a jedinečnosť svojich kolegov,  oceňujú ich snahu a nechávajú tak priestor klientovi vybrať si terapeuta podľa svojho slobodného rozhodnutia.

·       Terapeut pozorne zvažuje odporúčania, ktoré dáva klientovi.

·       Hoci majú dôveru vo svoju metódu a jej hojivé účinky, rešpektujú aj iné terapeutické metódy a terapeutov a  nevnucujú metódu Cesta ako nadradenú. Podľa potreby s nimi spolupracujú s inými odborníkmi v prospech klienta.

·       Ak člen STC zistí, že niekto porušuje etický kódex, upozorní ho a pri závažnom porušení informuje etickú a kontrolnú komisiu STC. 

 

8.     Osobný a profesionálny rast Terapeuta metódy Cesta

V rámci Terapie Cesta sa metóda neustále  vyvíja, sú k dispozícií nové terapeutické nástroje a skúsenosti. Rovnako napreduje aj vedecký výskum v oblasti psychológie, neurológie a príbuzných oblastí. Tiež je v najvyššom záujme terapeuta a jeho klientov, aby samotný terapeut objavoval a prehlboval svoj vnútorný potenciál. Preto STC odporúča svojim členom:

·       Najmenej raz mesačne absolvovať vlastný terapeutický proces.

·       Absolvovať na svoje náklady ročne najmenej raz polročne supervízne stretnutie, v ktorom sa so svojím supervízorom poradí o otázkach svojej praxe.

·       Tréningy: Člen STC absolvuje na vlastné náklady za rok najmenej

·       1 seminár ročne usporiadaný spoločnosťou Cesta - The Journey ako tréner.

·       3 dni na interných tréningoch a workshopoch STC (alebo v spolupráci s partnerskými organizáciami v iných krajinách).

·       Raz za 3 roky absolvuje jeden z pokročilých seminárov Cesty.

 

9.     Ďalšia starostlivosť o rozvoj terapeutov

·       STC poskytuje pre svojich členov možnosť rozvíjať sa na pravidelných spoločných stretnutiach

·       v rámci zdieľania skúseností a odborných zručností v oblasti terapie Cesta a

·       vedomosti a zručnosti získané štúdiom mimo prostredia Cesty.

 

10.  Zdieľanie skúseností s absolventmi základných seminárov Cesty

·       Člen STC venuje zdieľaniu skúseností a podpore tých, ktorí sa po absolvovaní základných seminárov venujú Ceste svojpomocne, a to vedením výmenných večerov alebo stretnutí.

·       Odporúčané: Člen STC ďalej rastie a zdokonaľuje sa účasťou na tréningoch, konferenciách a workshopoch a štúdiu mimo prostredia Cesty. Vystupuje tiež na podujatiach pre širokú verejnosť, na odborných fórach mimo prostredia Cesty, vystupuje a publikuje v médiách.

 

11.  Cena terapie a supervízie.

·       Cena terapie odzrkadľuje náklady na pracovný čas, priestory a vybavenie, ako i náklady na tréningy a následnú starostlivosť o klienta a osobný rast, ktoré terapeut pre svoju prácu absolvoval a absolvuje.

·       Cena supervízie sa odporúča vo výške obvyklej ceny terapeutického sedenia daného terapeuta.

·       Terapeut Cesty vo výcviku nemá oprávnenie poberať za svoju prácu finančnú  odmenu. Môže však požiadať klienta o príspevok na prenájom miestností a cestovné, či iné náklady, ak ich s jeho terapiou znášal.

 

Tento Etický kódex vznikol s prianím, aby jeho dodržiavanie bolo ľahké a príjemné a aby prinieslo prospech klientom,  terapeutom i všetkým, ktorých sa naša práca týka.

Etický kódex Spoločnosti terapeutov metódy Cesta bol prijatý na sneme v Bratislave dňa 20. 5. 2014 plným počtom hlasom zúčastnených členov a bol revidovaný – zjednodušený 29. 9. 2014.