Článok: Od psychoterapie k psychohygiene

Od psychoterapie k psychohygiene.

V našej európskej a západnej kultúre sme vo väčšine prípadov vychovávaní a vedení predovšetkým k fyzickej a psychickej výkonnosti a k vonkajším prejavom naučeného správania akceptovateľným pre spoločnosť. Tieto vplyvy si vo väčšej či menšej miere každý individuálne prenáša aj do svojho vnútorného sveta. V podstate sme nepriamo (a často i priamo) vedení k potláčaniu toho, čo naozaj cítime, mnohokrát sa za to, čo vo svojom vnútri prežívame, hanbíme a snažíme sa to ukrývať a maskovať - vedie nás to ku skresleniu vo vnímaní a následne k napätiu a kontrole vo vyjadrovaní svojich pocitov a emócií.

Príslušníci našej kultúry už nie sú ohrozovaní dravými zvieratami ani iným druhom nebezpečia, kedy museli zápasiť o život a kedy strach mobilizoval ich fyzický potenciál. Sme častejšie vystavení skôr symbolickým hrozbám, ako napr. zhon, hluk, osamelosť, nezamestnanosť, konflikty, súťaživosť, strata postavenia, ale na tieto hrozby reagujeme rovnakými obrannými mechanizmami ako pred tisíckami rokov - sú zdrojom afektov sprevádzaných atavistickými mobilizáciami fyzickej sily, ktorá je však nepoužiteľná pre útek a boj o život, pretože tu nejde o fyzické, ale o spoločenské bytie človeka. A tak táto energia a trvalé napätie vedú k poruchám a chorobám afektívneho pôvodu a dôsledky tohto dlhodobého stresu sú napr. psychosomatické choroby, patologické závislosti či rôzne psychické poruchy (Nakonečný, M., 2000).

Nevyjadrené, nepochopené a potlačené emócie a zážitky môžu ďalej ovplyvňovať nielen telesné, ale predovšetkým psychické zdravie a s tým spojené prežívanie, sebavnímanie a správanie sa k druhým a najmä k sebe.

Je skvelé, že v súčasnosti už stráca svoju silu staré presvedčenie, že na psychoterapiu chodia len psychicky chorí ľudia. Čoraz viac ľudí prichádza na to, že rovnako ako hygiena tela je potrebná aj psychohygiena – a terapia Cesta je skvelou možnosťou.

Táto metóda ponúka nielen psychickú a emočnú terapiu pre rôznych klientov, ale im vďaka vlastnej skúsenosti v procese s terapeutom umožňuje využívať mnohé nástroje terapie i naďalej, vo svojom každodennom živote, ako vlastnú psychohygienu.

Mgr. Tibor Oros

Zdroj: NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0763-6.