Niečo o mne

V individuálnych a skupinových terapiách vychádzam najmä z terapeutickej metódy Cesta, Mindfulness - všímavosti, Geštalt terapie a Rogeriánskej psychoterapie.

 Zaujímam sa o psychológiu, rôzne psychoterapeutické prístupy, pedagogiku. Absolvoval som štúdium na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štátnymi skúškami, okrem iných aj zo špeciálnej pedagogiky a psychológie, som zavŕšil magisterské štúdium. I počas tohto obdobia som hľadal odpovede na moje otázky, prečítal som veľké množstvo kníh, navštevoval som rôzne semináre a prednášky venované sebarozvoju a sebapoznaniu.

Jednou z terapeutických metód, ktorá ma spolu s Geštalt terapiou a Rogeriánskou psychoterapiou veľmi oslovila, bola aj metóda Cesta (2010). Rozhodol som sa absolvovať najprv základný seminár (2011), ktorý viedla autorka Brandon Bays. V priebehu ďalšieho roka som potom absolvoval ďalšie semináre v Nemecku a Holandsku. Po nadobudnutí potrebnej praxe a spracovaní prípadových štúdií som získal akreditáciu terapeuta. Keďže ma tento celostný psychoterapeutický prístup nadchol - aj svoju diplomovú prácu som v závere vysokoškolského šúdia venoval možnostiam tejto terapie v prevencii a liečení závislostí (https://is.muni.cz/th/386321/pedf_m/diplomka.pdf)

V súčasnosti sa popri svojej rodine, práci, túlaní po horách a ďalších záľubách, venujem propagácii psychohygieny: psychického a fyzického zdravia - organizujem prednášky a víkendové terapeutické semináre (AHAvíkend.sk) venované sebarozvoju a sebapoznávaniu, venujem sa individuálnym terapiám mládeže a dospelých ako certifikovaný terapeut.

Mgr. Tibor Oros